Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

"ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ"

Πυκνωτής για την πύκνωση αραιών πολφών
Το συμπύκνωμα που προκύπτει από τον εμπλουτισμό με υγρή μέθοδο κατεργασίας συχνά είναι ένας πολφός από τον οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ένα μεγάλο μέρος του νερού για να είναι το υλικό διαχειρίσιμο και εμπορεύσιμο. Για το λόγο αυτό ο πολφός του συμπυκνώματος υποβάλλεται σε συμπληρωματικές διεργασίες πύκνωσης και διήθησης.

Η πύκνωση επιτυγχάνεται με την τροφοδοσία αραιών πολφών και την καθίζηση των στερεών σε δεξαμενές μεγάλης διαμέτρου και μικρού βάθους που ονομάζονται πυκνωτές. Η υπερχείλιση του πυκνωτή είναι σχεδόν απαλλαγμένη από στερεά, ενώ η υπορροή του πυκνωτή είναι πολφός με περιεκτικότητα σε στερεά πολύ υψηλότερη σε σύγκριση με την τροφοδοσία του πυκνωτή. 

Η αφυδάτωση του συμπυκνώματος συμπληρώνεται με διήθηση με τη βοήθεια υποπίεσης σε ειδικούς διηθητήρες (μηχανικά φίλτρα) που έχουν τη μορφή κυλίνδρων (κυλινδρικοί διηθητήρες), δίσκων (δισκόφιλτρα) ή πιεστηρίων (φιλτρόπρεσες). Τέλος, αν είναι αναγκαίο, η αφυδάτωση ολοκληρώνεται με ξήρανση σε περιστροφικές καμίνους.

Λεπτομερή συμπυκνώματα, τα οποία πρέπει να έχουν συγκεκριμένο ελάχιστο μέγεθος τεμαχίων και μορφή για να τροφοδοτήσουν τη μεταλλουργία, υποβάλλονται και σε συσσωμάτωση (σφαιροποίηση), που μπορεί να είναι απλή ή να συνοδεύεται και από θερμική κατεργασία (π.χ. ξήρανση ή και πύρωση), προκειμένου τα συσσωματώματα να αποκτήσουν μεγάλη αντοχή και μεγάλο μέγεθος ώστε να μην παρασύρονται από το ρεύμα αέρος εντός των καμίνων . Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται λόγος για πυροσυσσωμάτωση. 

Η απλή συσσωμάτωση γίνεται σε ειδικούς κεκλιμένους περιστρεφόμενους δίσκους ή σε περιστροφικά τύμπανα με την προσθήκη μπεντονίτη ή άλλων συνδετικών υλικών (π.χ. τσιμέντο), ενώ η πύρωση των συσσωματωμάτων γίνεται σε περιστροφικές, φρεατώδεις ή πλακοειδείς καμίνους.

Στις περιπτώσεις που το συμπύκνωμα διατίθεται ως έχει στην αγορά, όπως συμβαίνει με ορισμένα βιομηχανικά (μη μεταλλικά) ορυκτά, τότε μπορεί να απαιτείται και συσκευασία σε σάκους (ενσάκκιση) για τη μεταφορά και τη διακίνησή τους.

Σωροί συσσωματωμάτων (συσφαιρωμάτων) σιδηρομεταλλεύματος
 που προορίζεται για την παραγωγή χυτοσιδήρου και χάλυβα
Αναδημοσίευση από metallorihi-metalleia.blogspot.gr