Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 50001 ENERGY MANAGEMENT


Συνεχίζοντας την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας και κουλτούρας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. για την προστασία του Περιβάλλοντος, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και μετά από κύκλο επιθεωρήσεων σε όλες τις εγκαταστάσεις από επιθεωρητές των Lloyd’s, προταθήκαμε για την Πιστοποίηση μας με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001 :2011 Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.

Η πιστοποίηση αυτή, σε συνέχεια της πιστοποίησης μας με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την δέσμευση μας για την αειφόρο ανάπτυξη και την προσέγγισή μας στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.


Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης έχει πεδίο όλες τις εγκαταστάσεις και όλες τις διεργασίες της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. με σημαντικό παράγοντα την ευαισθητοποίηση, τη συνεισφορά και γενικότερα την εμπλοκή όλου του προσωπικού.

Προσφέρει μία συστηματική προσέγγιση για τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών σε θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης. Η συνεχής εφαρμογή ορθολογιστικής και συνεπούς ενεργειακής διαχείρισης, αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την καθιέρωση ορθών ενεργειακών πρακτικών και τη μείωση των εκπομπών αερίου του Θερμοκηπίου.

Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι’ αυτή τη συλογική μας δέσμευση να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τη δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνία, τις επόμενες γενιές

Πηγή ανάρτησης:  Hellas Gold